Famous Guruji Naushir Quotes

  • When you choose a Guru you become a follower. When your Guru chooses you, you become a disciple – Guruji Naushir

    When you choose a Guru you become a follower. When your Guru chooses you, you become a disciple– Guruji Naushir