Sara?- Blake's voice is scorching and burns right through me.-œYes, sir?- -œLock the door and get over my knee. Now.

Sara?- Blake’s voice is scorching and burns right through me.-œYes, sir?- -œLock the door and get over my knee. Now.
– Felicity Brandon