When you choose a Guru you become a follower. When your Guru chooses you, you become a disciple

When you choose a Guru you become a follower. When your Guru chooses you, you become a disciple
– Guruji Naushir