Pray greatly.Pray gladly.Pray graciously.Pray gallantly.

Pray greatly.Pray gladly.Pray graciously.Pray gallantly.
– Matshona Dhliwayo