Parents. Honestly. Sometimes they really do think the world revolves around them.

Parents. Honestly. Sometimes they really do think the world revolves around them.
– Randa AbdelFattah